Allt nöjdare patienter

Patienter mer nöjda med vården

Patienter inom den specialiserade vården har ett stort förtroende för läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och annan vårdpersonal. Patienterna upplever att de bemöts på ett respektfullt och hänsynsfullt sätt. Därutöver upplevs att en kortare väntetid för behandling och operation jämfört med tidigare år. Allt enligt den stora nationella patientenkät från alla Sveriges landsting och regioner under våren 2012.

Alltfler landsting klarar vårdgarantin samt mål för väntetid till operation och behandling som finns i överenskommelsen om den så kallade kömiljarden. Dessutom upplever patienterna att väntetiden är kortare och att fler tycker att den tid de fått vänta till sin operation eller behandling är acceptabel.

Enkätresultaten påvisar dock att bl.a. individen mer delaktig i planeringen av vården än idag, samt att informationen om biverkningar av läkemedel eller varningssignaler att vara uppmärksam på gällande sjukdomen eller behandlingen kan bli bättre.

Omkring 150 000 patienter inom den specialiserade sjukhusvården och nästan 25 000 patienter inom den psykiatriska vuxenvården deltog i undersökningen. De har bland annat bedömt hur de upplevde bemötandet, delaktigheten och informationen vid det senaste besöket eller vistelsen.

De nöjdaste patienterna hittades inom den öppna specialistsjukvården (kroppssjukvård) och minst nöjda inom den slutna psykiatriska vården. Generellt sett är äldre personer mer nöjda än yngre. Män är något mer nöjda än kvinnor. Inom den slutna psykiatrivården är skillnaderna extra tydliga, med genomgående högre andel nöjda män jämfört med kvinnor.

Skillnaderna i resultaten mellan olika landsting är dock små om man tar hänsyn till olika indikatorer, men det finns större skillnader om man tittar på lägre nivåer, som på sjukhus- eller kliniknivå. Ett flertal landsting har förbättrat sina resultat sedan den förra mätningen, som genomfördes för några år sedan. Det gäller exempelvis Kronoberg där den patientupplevda kvaliteten inom den öppna psykiatriska vården förbättrats jämfört med 2010.

 
Nyheter från Socialstyrelsen