Anhörigvårdare - nödvändiga för samhället

Anhöriga - viktigast i omsorgen?

Omkring Runt 1,3 miljoner stödjer eller vårdar en äldre anhörig, långvarigt sjuk eller handikappad. Omkring 100 tusen personer är tvungna att lämna sitt arbete eller gå ner i arbetstid på för att kunna ge sin anhörige en sådan omsorg. Omsorg till närstående handlar bl.a. om personlig omvårdnad och tillsyn, eller att hjälpa till med praktiska sysslor och ekonomi. Allt enligt en aktuell kartläggning  av anhörigvårdare från Socialstyrelsen.

Vård av anhöriga nödvädigt för samhället

Undersökningen visar att anhörigas omsorg om äldre, långvarigt sjuka och personer med funktionshinder fyller en samhällsbärande funktion. Utan dessa insatser från kan inte samhället tillgodose nödvändig vård och omsorg. Varannan av omsorgsgivarna är 45–64 år och majoriteten av dem hjälper sina föräldrar. Det är även vanligt förekommande att 65–80-åringar tar hand om sina makar och att 30–44-åringar ger omsorg till sina barn eller föräldrar. Det är något fler kvinnor än män som ger regelbunden omsorg, 20 respektive 16 procent. Sammanlagt är två tredjedelar av omsorgsgivarna mellan 18 och 64 år. Uppskattningsvis 70 tusen av dem har gått ner i arbetstid och drygt 29 tusen har tvingats säga upp sig. Konsekvenserna är störst bland 30–44-åringarna, och mer än var tionde anhörigvårdarei yrkesaktiv ålder uppger att deras möjligheter att arbeta har försämrats av att de ger omsorg.

Anhörigvårdare ofta nöjda med situationen

De flesta av omsorgsgivarna anser att det ofta eller alltid känns bra, samtidigt som var femte upplever att det ofta eller alltid är psykiskt påfrestande. Att vara med och ta hand om en förälder, släkting eller ett barn som inte klarar sig på egen hand är självklart för de flesta. Men många anhörigvårdare önskar att samhället skulle ta ett större ansvar. Det är därför viktigt att vården och omsorgen uppmärksammar de anhörigas situation tidigt och erbjuder stöd.

Anhörigvårdare vill att samhället borde ha huvudansvaret

Bland omsorgsgivarna anser sex av tio att samhället borde ha huvudansvaret för att de närstående får den omsorg de behöver, men endast var tredje uppfattar att så är fallet.

Kommunerna skyldiga att stödja anhöriga vårdare

Sedean 2009 är kommunerna skyldiga att erbjuda stöd till dem som vårdar och hjälper en närstående, exempelvis i form av avlösning, utbildning eller samtal, men endast en fjärdedel av omsorgsgivarna känner till den nya bestämmelsen.

 

 
Nyheter från Socialstyrelsen