Multisjuka får inte samordnad vård

Multisjuka drabbas av lagbrott

Vårdtagare med behov av vårdinsatser från olika delar av sjukvården (multisjuka) har sedan ett par år tillbaka en lagstadgad rätt till en kontaktperson som samordnar vården, men trots detta har de flesta av dessa patienter inte fått nytta av lagändringen. Enligt en utredning från Socialstyrelsens har många verksamheter inte rutiner för hur denna samordning ska fungera praktiskt.

Att inte fler vårdgivare har haft patienter som har fått en fast vårdkontakt är anmäkringsvärt, trots att lagändringen är ganska ny, men med tanke på hur många som är äldre och multisjuka är borde fler ha behövt hjälp med att samordna sin vård. Sedan sjuk- och hälsovårdslagen ändrades 2010 har patienter som behöver det rätt att få en fast vårdkontakt som kan samordna vårdinsatserna och exempelvis sköta kontakter med socialtjänsten och Försäkringskassan. Patienter som har flera olika sjukdomar samtidigt och därmed har svårt att klara sig själva är ofta tvungna att ha kontakt med flera olika vårdgivare. Att de får hjälp med att hålla ihop vården kan vara avgörande för dessa patienters säkerhet och trygghet.

Det är inte ofta som de multisjuka själva begär att få en fast kontakt inom vården, och bland de undersökta kommunerna har omkring var tredje haft patienter med fast vårdkontakt inom hemsjukvården. Motsvarande siffra bland vårdcentraler är knappt 40 procent. Vårdpersonal och intresseorganisationer som har medverkat i utvärderingen är generellt mycket positiva till lagändringen. Samtidigt tyder resultaten på att många vårdgivare inte har lyckats omsätta den i praktiken.

Endast 14 procent av kommunerna, 20 procent av vårdcentralerna och 4 av de 19 landsting som har svarat på Socialstyrelsens enkät har tagit fram rutiner för hur en fast vårdkontakt ska arbeta.

11 av 19 landsting har informerat sin personal om lagändringen. 9 av 19 landsting har på något sätt informerat allmänheten om rätten till fast vårdkontakt. Vårdgivarna måste utbilda sin personal, informera sina patienter och se till att en fast vårdkontakt kan fungera i verksamheten. Det är avgörande för att patienterna ska få nytta av sina stärkta rättigheter.

Som stöd i arbetet har Socialstyrelsen bland annat tagit fram en handbok för vårdpersonalen samt handboken ”Min guide till säker vård” som kan delas ut till patienterna. Under hösten kommer Socialstyrelsen fortsätta att informera om lagändringen.för att förbättra situationen för de multisjuka.

 
Nyheter från Socialstyrelsen