Demens - högre bemanning med nya riktlinjer

Bemanning i demensomsorgen - nya riktlinjer

Dementa får otillräcklig vård

Vi får gång efter annan höra om stora missförhållanden inom äldreomsorgen, dels i media, dels genom Socialstyrelsens inspektioner, som i mångt och mycket beror på alltför få personal. I många fall är äldre dementa pensioner i särskilt boende i behov av mycket omsorg. Men tyvärr finns det många exempel på att dementa personer lämnas ensamma nattetid. Därmed finns ingen hjälp tillhanda om de är i behov av toalettbesök eller om de ramlat och slagit sig.

ett försök att komma tillrätta med missförhållandena införde därför Socialstyrelsen nya riktlinjer om bemanning på alla äldreboenden med många äldre med demens. Enligt de Sicuakstyrelsens nya riktlinjer är det numera endast de demenssjuksas behov som ska styra vilken omsorg de ska erbjudas.

Kommunens ansvar för demenssjuka tydliggörs

Föreskrifternan målsättning är att göra det explicit för kommunernas om deras ansvar för att alla boende har en bemanning så att de boende kan leva ett tryggt och säkert. Därutöver ska det bli tydligt för den med demens vilka rättigheter denne har, och riktlinjerna ställer tydliga krav på att socialnämnderna gör en utredning och dokumenterar samtliga demenssjukas behov av hjälp. Såväl kommunala som privata boenden ska ta fram konkreta planer för hur insatserna ska genomföras och säkerställa en adekvat anpassning av bemanningen. Därutöver ska det finnas personal som under dygnets alla timmar snabbt kan ge nödvändig hjälp.

Missförhållandena medför stora kostnader

Efter det att förslaget om nya regler skickats ut på remiss till myndigheter, kommuner och organisationer har Socialstyrelsen tagit ställning till inkomna synpunkter. Ändringar har gjorts för att förtydliga regelverket och minska administrationsbehovet genom att ta bort onödig detaljreglering, som exempelvis avskaffande av blanketter för att redovisa bemanningen. Enligt Socialstyrelsen bedömning kommer de nya föreskrifterna att medföra ökade kostnader för kommunerna och enskilda verksamheter, motsvarande mellan fyra och tio miljarder kronor. En bråkdel av dessa kostnader beräknas behöva gå till handläggning av beslut, uppföljning och genomförandeplan, eftersom individanpassad och rättssäker omsorg kräver en viss ökad handläggning. För ett stort antal kommuner blir dock den stora förändringen att de måste anställa mer omsorgspersonal, och ökningen av kostnader beror på att de i dagsläget saknar tillräcklig bemanning för att säkerställa att lagen följs,.

Alla ålderboenden kan beröras

Riktlinjerna börjar gälla den 1 januari 2014, men kommunerna har redan i dag ett ansvar för att varje särskilt boende är bemannat utifrån de äldres behov. Därmed är det angeläget att de redan idag anpassar sig till de nya kraven. Regeringen har givit Socialstyrelsen ett särskilt uppdrag att utöka föreskrifterna så att de kan gälla alla äldreboenden.

 
Nyheter från Socialstyrelsen