Äldreomsorg - vad styr kvaliteten?

Äldreomsorg - vilken är bäst / sämst?

Det finns inga stora och entydiga skillnader i kvalitet mellan kommunal och privat driven äldreomsorg. Det som har betydelse är istället äldreboendets storlek, där äldre i mindre speciella äldreboenden är betydligt mer nöjda än de som bor i större. Allt enligt en studie som socialstyrelsen tagit fram.

Privat äldreomsorg lika bra som kommunal

Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att ta reda på om det finns någon skillnad i kvalitet mellan offentligt och privat drivna äldreboenden. Till grund för studien ligger analyser av datamaterial från tidigare genomförda undersökningar. Socialstyrelsens konklusion är att det inte går att se någon entydig kvalitetsskillnad mellan offenligt och enskilt driven äldrevård och äldreomsorg.

Något bättre strukturmått på kommunal äldreomsorg

Undersökningen visade att äldreomsorg i kommunal drift hade aningen bättre strukturmått, dvs mått som speglar förutsättningar till att ge en god äldrevård och äldreomsorg. Bland dessa mått kan nämnas boendestandard, personalens utbildning samt personaltäthet.

Något bättre processmått i privat äldreomsorg

Samtidigt som kommunerna har aningen bättre strukturmått är processmåtten något bättre hos privata utförare. Det kan gälla sådant som bedömning av risker så att trycksår och andra skador hos äldre kan förebyggas, eller att de äldre får större möjlighet att bestämma över sin vardag, såsom att välja mellan olika maträtter snarare än att endast godta den som kommunen bestämt att alla äldre ska äta just den dagen.

Bättre i mindre äldreäldreboenden

De skillnader som finns mellan privat och kommunal äldreomsorg är små men inte entydiga. Undersökningen visar istället att storleken på äldreboendet speglar hur nöjda de äldre är, där äldre och anhöriga är betydligt nöjdare på mindre än större boenden. Detta oavsett om äldreboendet drivs av kommunen eller av en privat aktör, såsom ett företag (ex. Attendo, Carema) eller ideell organisation (ex. Röda Korset).

Osäkert om vinster påverkar kvaliteten i äldreomsorgen

Det finns endast små skillnader i kvalitet mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande aktörer, men det går inte att dra några säkra slutsatser utan fördjupande studier. Socialstyrelsen konstaterar att det inte finns några skillnader mellan regiform och antalet anmälda ärenden till Socialstyrelsen enligt lex Maria, lex Sarah eller från enskilda personer. Ansvaret vilar dock alltid på kommunerna att följa upp så att de äldre får adekvat hjälp och att omsorgen håller en bra kvalitet.

Tillstånd – en förutsättning för god äldreomsorg

I dagsläget är det endast privat driven äldreomsorg som kräver Socialstyrelsens tillstånd, men Socialstyrelsens representanter anser att kommuner bör bli tvungna att söka tillstånd. Vid ansökande om tillstånd måste exempelvis utföraren redogöra för verksamhetens utformning, bemanning, samt de äldres möjlighet till inflytande. Ett tillstånd från Socialstyrelsen är ett kvitto på att man har förutsättningar att bedriva en god äldrevård och äldreomsorg.

 
Nyheter från Socialstyrelsen